Политика за поверителност

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на потребителите на нашия Сайт.

Настоящата Политика за поверителност, определя правилата, които „Нотос България“ прилага при обработване на лични данни, които събираме от потребителите. При предоставяне на лични данни с оглед възможности за наемане на работа се прилагат съответни специфични политики.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”), Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) или други приложими нормативни актове.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия и тя ще се прилага при обработване на личните Ви данни. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля да не ги предоставяте и да не ползвате Сайта. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на функционалностите на Сайта и/или достъпа до тях. Моля да имате предвид, че в определени случаи, Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, „Нотос България“ разполага със съответно правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения, съгласно действащото законодателство.

Дружеството се ангажира с високи стандарти на информационна сигурност, поверителност и прозрачност и да спазва Общия регламент за защита на данните.

Настоящата Политика за поверителност Ви предоставя информация за това как „Нотос България“ обработва лични данни. Това включва лични данни, които ще събираме за Вас, когато използвате Сайта или когато използвате или сте получател на нашите услуги, както и информация, която получаваме от други източници.

Настоящата Политика за поверителност трябва да се чете заедно с всяко друго известие за обработка или допълнителна информация, която Ви предоставяме.

Настоящата Политика за поверителност е разделена на секции, за да можете да кликнете върху конкретните области по-долу.

Стремим се да осигурим защитата на всички лични данни на нашите клиенти, както и цялата останала информация, която съхраняваме, за да имаме доверието на нашите клиенти и регулаторни органи, когато внедряваме и използваме информацията, която притежаваме, по нови начини.

II. ДЕФИНИЦИИ

„Лични данни“ има значението, посочено в член 4, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните:

„лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицираното или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данните”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.“

„Нотос България“, „Ние“ или „Дружеството“ е „Нотос България“ ООД – търговско дружество, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 831381226, със седалище и адрес на управление: гр. София ул. „Уилям Гладстон“ № 34. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на настоящата Политика за поверителност.

Можете да се свържете с нас чрез Сайта или на следните координати (данни за контакт):

Адрес: гр. София ул. „Уилям Гладстон“ № 34

Email: [email protected]

Телефон: 02/980 05 02

„Общ регламент относно защитата на данните” означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

„Сайт“ или „Платформа“ e администриран и поддържан от нас уебсайт, достъпен чрез домейнa www.prettyshop.bg и неговите поддомейни, който представлява виртуална платформа за електронна търговия предлагане на стоки на „Нотос България“ и чрез който имате възможност да сключвате с нас договори за покупко-продажба от разстояние.

„Функционалност“ означава всички услуги, които предоставя чрез Сайта (включително, но не само продажба и доставяне на стоки чрез Платформата), които са подробно описани в нашите Общи условия.

III.    СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е предназначена да Ви информира като потребител  за това какви категории лични данни можем да събираме във връзка с използването на Сайта. Ние използваме и можем да предоставим съхраняваните данните по Ваше искане.

Ние събираме лична информация за Вас, включително предоставени от Вас:

1.Име и фамилия

2.Адрес в Република България;

3.Телефон;

4.Email;

5.Други данни, необходими за съставяне на фактура;

6.История на поръчките, направени през Сайта.

При ползване на Сайта, Вие изразявате Вашето информирано и изрично съгласие да предоставите Вашите лични данни с цел да бъдат събирани и обработвани от нас. При предоставянето на лични данни, можете да посочите Вашето съгласие или отказ за събиране или обработване на Вашите лични данни.

IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

Ние използваме Вашата лична информация, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние;

 • контакт с Вас във връзка с предоставяните от нас услуги чрез Сайта, например, регистрация, администриране на профил, както и за работа с него.

 • всякакви запитвания или въпроси, които имате относно нашите услуги;

 • предотвратяване или откриване на измами, записване на подозрително или измамно поведение или подозрения за невярна или неточна информация;

 • спазване на други приложими нормативни изисквания;

 • маркетинг цели, ако изрично сте се съгласили за това.

С факта на предоставяне на личните си данни, вие давате изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за защита на личните данни.

В случай, че „Нотос България“ планира да използва личните Ви данни за други цели, предварително ще ви уведомим и ще поискаме Вашето изрично съгласие за това.

V. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 • Ние можем да обработваме Вашите данни за Вашия акаунт (профил) в Сайта на основание сключения между нас договор за покупко-продажба и легитимния ни интерес („данни за профила“). Данните за акаунта Ви са уникални и включват Ваш email адрес и парола, а Вашият профил може да включва Вашето име, email адрес, физически адрес и телефонен номер, както и други данни, посочени от Вас като дата на раждане и/или идентификационен номер. Вие ни предоставяте тези данни, за да регистрирате и поддържате Вашия профил и за сключване на договори с нас. Данните за акаунта могат да бъдат обработвани, за да достъпвате профила си и за да Ви предоставяме нашите услуги като гарантираме високо ниво на сигурност, поддържане на защитени резервни копия на нашата база данни и осъществяване на комуникация с Вас. Правното основание за това обработване е подписаният между нас договор при Общи условия и законните ни интереси, а именно предоставяне на услугите на сайта и изпълнение на договор(и) за покупко-продажба.

 • Ние можем да обработваме Вашите данни, предоставени в процеса на използване на Сайта („данни за използване на услугите“). Данните за използване на услугите могат да включват регистрационни файлове за достъп до нашата платформа, както и история на предоставяните и ползваните услуги и сключени договори. Източникът на данните за използване на услугите е нашата Платформа, където поддържате регистриран профил или я ползвате без регистрация. Данните за използване на услугите могат да бъдат обработвани за целите на функциониране на Сайта, предоставяне на нашите услуги, гарантиране на сигурността на Сайта и услуги, свързани с поддържане на защитени резервни копия на нашата база данни и осъществяване на комуникация с Вас. Правното основание за това обработване е нашето законово задължение, подписаният между нас договор и законните ни интереси, а именно правилното администриране на нашия Сайт, мониторинг с цел предотвратяване на измами и обезпечаване на сигурността.

 • Ние можем да обработваме информация, съдържаща се във всяко запитване и рекламация, които ни изпращате относно нашите услуги („данни за запитвания“). Информацията за запитванията и рекламациите може да бъде обработена за целите на предлагането, маркетинга и продажбата на съответните услуги на Вас. Правното основание за това обработване е подписаният между нас договор и нашият легитимен интерес да предоставяме предлаганите от нас услуги, включително и да подобряваме комуникационните си канали с Вас.

 • Ние можем да обработваме информацията, свързана с извършените транзакции и предоставените услуги, която се осъществява посредством Сайта („транзакционни данни“). Транзакционните данни могат да включват данни за картата, банковата сметка и подробностите за историята на транзакциите от/към наши сметки. Транзакционните данни могат да бъдат обработвани с цел предоставяне на услуги и поддържане на правилни записи за тези транзакции в нашата система. Правното основание за тази обработка е изпълнението на наше законово задължение, и изпълнението на сключения между нас договор.

 • Ние можем да обработваме информацията, която ни предоставяте, като потребители на нашите имейл известия и/или бюлетини („данни за известяване“). Данните за известяване могат да бъдат обработени за целите на изпращане на съответните известия и/или бюлетини (маркетингови цели). Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие или изпълнението на договор между Вас и нас и/или предприемане на стъпки по Ваше желание за сключване на такъв договор.

 • Ние можем да обработваме информацията, съдържаща се в или отнасяща се до всяка комуникация, която ни изпращате („данни за кореспонденция“). Данните за кореспонденцията могат да включват съдържанието на комуникацията и метаданните, свързани с осъществената комуникацията. Сайтът генерира метаданни, свързани с комуникацията посредством формата за контакт или формата за запитване. Данните за кореспонденцията могат да бъдат обработени за целите на комуникацията с Вас и воденето на архиви за изискана и предоставена информация. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно правилното администриране на Сайта и договорните ни взаимоотношения, както и комуникациите с потребителите.

 • Ние можем да обработваме всички лични данни, посочени в настоящата Политика, когато това е необходимо за установяване, упражняване или защита на/срещу съдебни искове/искови претенции, независимо дали в съдебни производства, в административна или извънсъдебна процедура. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно защитата и утвърждаването на нашите законни права, Вашите законни права и законните права на третите лица.

 • В допълнение към конкретните цели, за които можем да обработваме Вашите лични данни, посочени в тази Политика, можем също да обработваме Вашите лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на правно задължение, което имаме, или за защита на Вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице.

 • Моля, не ни предоставяйте лични данни на никое друго лице, освен ако ние изрично не изискаме да го направите във връзка с предоставяне на предоставяна от нас услуга (например при доставка на закупени стоки на трето лице).

 • С приемане на настоящата политика, Вие изрично се съгласявате, че техническата обработка на предоставените ни от Вас данни, ще се извършва изцяло или частично от Дружеството.

o    Ние можем да разкриваме конкретни лични данни, изисквани за целите на идентифицирането и верифицирането на самоличността Ви, извършвано от нашите оторизирани доставчици или подизпълнители, когато това е разумно обосновано за конкретните цели. Във всеки случай Вие изрично се съгласявате, с оглед на предоставяните от нас услуги, че ние можем да предоставяме Вашите данни на банки/платежни институции и други организации за проверки за предотвратяване на измами и други организации, както и да изискваме да получим от тях информация във връзка с проверка на цялата предоставена от Вас лична информация, с оглед потвърждение на самоличността Ви.

o    Ние можем да разкриваме Вашите лични данни на нашите професионални експерти, доколкото това е разумно обосновано за целите на управлението на риска, получаването на професионални съвети или установяването, упражняването или защитата на съдебни искове, независимо дали в съдебни производства или в административно или извънсъдебно производство, съдебна процедура.

o    Ние можем да разкриваме Вашите данни и данни за постъпили запитвания на един или повече от нашите партньори (напр. куриери), посочени на Сайта, с оглед изпълнение на предлаганите от нас услуги.

o    В допълнение към конкретните оповестявания на лични данни, посочени в тази Политика, ние можем да разкрием Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо, за спазването на законно задължение, което имаме или за да защитим Вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интересите на друго физическо лице.

 • Достъпът от Вашия уеб браузър към нашите сървъри за уеб страници и друго съдържание на нашия уеб сайт се записва. Записваме информация като Вашия доставчик на интернет услуги и Вашия IP адрес. Също така записваме информация за софтуера, който използвате, за да разглеждате нашия уеб сайт, като например вида на компютъра или устройството и резолюцията на екрана. Ние използваме тази информация, за да оценим популярността на уеб страниците на нашия уеб сайт и как изпълняваме функцията за предоставяне на съдържание за Вас. Правното основание за това обработване е нашият легитимен интерес и законово изискване с цел мониторинг и предотвратяване на измами.

 • Ние можем да използваме Лични данни (три имена, телефонен номер и email) с цел изпращане на маркетингови съобщения (включително и съобщения на трети лица), ако Вие изрично сте се съгласили с това и сте одобрили целта на обработване на данните Ви. Ако вече не искате да получавате маркетингови съобщения, които сте ни казали, че сте съгласни да получавате от нас, моля, свържете се с нас, като използвате посочените в настоящата политика данни за контакт.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ОТ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

„Бисквитките“ (cookies) са малки текстови файлове, които се поставят на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия уеб браузър, когато посещавате някой уеб сайт. Те позволяват съхраняване на информация, събрана на една уеб страница, докато не е необходима за използване на друга, позволяваща на уеб сайта да Ви предостави персонализиран опит и собственика на уеб сайта със статистически данни за начина, по който използвате уеб сайта, за да може да подобри качеството на работа. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така – чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск.

Нашият Сайт използва „бисквитки“. Те се поставят от софтуер, който работи на нашите сървъри, и от софтуер, управляван от трети страни, чиито услуги използваме.

Когато посещавате за първи път нашия Сайт, ние Ви питаме дали искате да използваме „бисквитки“. Ако решите да не ги приемате, ние няма да ги използваме по време на Вашето посещение, освен ако не сте се съгласили да ги ползвате за друга цел.

Използваме следните „бисквитки“:

Необходими (Essential cookies)

Тези бисквитки са от съществено значение за функционирането на нашия Сайт и ключови за улесняването на работата ви с него. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени, например, избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. Тези бисквитки също така запазват продукти от потенциален интерес, когато бъдете пренасочени към уебсайт на оператор за евентуална покупка. Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но тогава някои части от сайта ни няма да работят.

За подобряване на сайта (Performance and functionality cookies)

Тези бисквитки ни позволяват да подобряваме Сайта, като събират информация за това, как се използва той. Посредством широко използвания инструмент Google Analytics ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена страница (за да знаем кои страници са популярни). Също така се интересуваме от къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайта си за оптимално удобство на потребителя.

Информацията, събрана чрез Google Analytics обичайно се съхранява на сървъри в САЩ, в съответствие с правилата за поверителност на Google. За да разгледате обща информация за тези правила и как те се прилагат към Google Analytics моля кликнете https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Ако желаете да блокирате Google Analytics моля кликнете https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

За реклама (Advertising cookies)

Тези бисквитки ни помагат да направим съдържанието възможно най-персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъде достигнат нашият сайт, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании. Възможно е в бъдеще да разширим рекламирането при съвместни промоции с други лица и да им разрешим да сложат бисквитки на нашия Сайт.

Възможно е Платформата да включва и елементи, които задават бисквитки от името на трета страна, например Facebook „Like“ бутон или други подобни.

Молим да обърнете внимание, че при деактивиране на определени категории бисквитки Вие може да нямате достъп до някои услуги, функционалности или съдържание на нашия сайт.

Всички бисквитки, които се ползват на нашия сайт, се изтриват автоматично след определен период от време. Това зависи от типа на бисквитките. Валидността на сесийните бисквитки изтича, когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.  Вашият уеб браузър трябва да Ви позволи да изтриете всичко, което изберете. Той също така трябва да Ви позволи да предотвратите или ограничите използването им. Методите за това се различават от браузър до браузър и от версия до версия. Ако решите да не използвате и блокирате „бисквитките“, няма да можете да използвате всички функционалности на Сайта.

VII. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

За целите на статистиката, извършване на анализи или за спазване на регулаторни изисквания, можем да ползваме анонимизирани данни – лични данни, обработени по такъв начин, че субектът на данните да не може или вече не може да бъде идентифициран по тях. Анонимизираните данни не се считат за лични данни, съответно не се прилагат изискванията за обработване на лични данни.

Ние не продаваме продукти на или не предоставяме услуги за закупуване от малолетни лица. Ако научим, че сме събрали лична информация на лице на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да получим съгласие от носещия родителска отговорност от лицето или ще изтрием информацията възможно най-скоро.

VIII. СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Политиката на „Нотос България“ е да съхранява информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целта или целите, за които я обработваме. Срокът на съхранение се определя от следните критерии:

 • За колко време е необходима информацията, с оглед целта/целите, за които се обработва – информацията се съхранява до изпълнение на съответна услуга и изтичане на давностния срок за предявяване на претенции, свързани с услугата;

 • Наличие на правни и регулаторни изисквания за съхраняване на информацията – до изтичане на предвидения срок за съхранение.

Независимо от останалите разпоредби на този раздел, можем да запазим Вашите лични данни, когато такова запазване е необходимо за спазване на правно задължение, което се изисква от нас или за да защитим Вашите жизненоважни интереси, или жизненоважни интереси на друго физическо лице. Също така личните Ви данни, събрани във връзка с договорни отношения, се запазват за времетраенето на съответния договор, както и изтичане на давностния срок за предявяване на претенции, а в случай на съдебен, арбитражен или друг спор – възможно е и за по-дълъг период (до окончателно разрешаване на спора).

IX. СИГУРНОСТ

„Нотос България“ използва разумни електронни, кадрови и технически мерки, за да защитим Личните данни от загуба, кражба, промяна или злоупотреба. Въпреки това, имайте предвид, че дори най-добрите мерки за сигурност не могат напълно да премахнат всички рискове.

Ние се стремим да защитим цялата информация на Сайта, по начин, по който е необходимо. Вие също носите отговорност за запазването на поверителността на личните си данни за идентификация, като пазите поверително и защитено паролите си за достъп. Необходимо е да промените паролата си незабавно, ако подозирате, че някой е получил неразрешен достъп до нея или до профила Ви. Ако загубите контрол над профила си, трябва да уведомите незабавно „Нотос България“ на посочените по-горе данни за контакт.

X. РАЗДЕЛ VII: ВАШИТЕ ПРАВА

Правото да бъдете информирани

Нотос България ще ви предостави информация за обработката, когато събираме лични данни от Вас (например, когато създавате профил), както и чрез известия за поверителност.

Право на достъп

Имате право на достъп до личните Ви данни и подробности за начина, по който ги обработваме. Можете да поискате подробности за личните данни, които Дружеството притежава за Вас, като се свържете с нас на email: [email protected]

Доказателство за идентификация е необходимо, за да се защити Вашата информация. Също така искаме кандидатите да посочат кои информационни и обработващи дейности се отнасят до искането им (например кои услуги на „Нотос България“ се отнасят до искането), както и вероятните дати на обработката. Може да бъде предоставен формуляр за попълване, който да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да намерим информацията, която търсите.

Право на коригиране

Имате право да поправите Вашите лични данни, ако са неточни или непълни.

Нотос България полага усилия да поддържа обработваните лични данни точни и актуални. Въпреки това, разчитаме на клиентите да се уверят, че информацията, свързана с тях, е точна и актуална. Насърчаваме клиентите да информират „Нотос България“ за всякакви промени в информацията им (например чрез актуализиране на данните на профила Ви).

Право на възражение

Имате право да възразите срещу някои видове използване на лични данни като например директния маркетинг.

Право за изтриване

Имате право да поискате да изтрием или премахнем лични данни от нашите записи, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Когато личните данни все още са необходими за законни цели, няма да е възможно да бъдат изтрити тези данни, поради което някои искания могат да бъдат отхвърлени.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да „блокирате“ обработката на лични данни при ограничени обстоятелства. Това право може да се приложи:

o    Ако точността на Вашите лични данни се оспорва и трябва да бъде проверена;

o    Ако обработката е неправомерна, но не искате личните данни да бъдат изтрити; или

o    Ако личните данни вече не се изискват от „Нотос България“, но искате данните да бъдат запазени за целите на правно искане.

Право на преносимост на данни

Това право се отнася само за личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и които обработваме въз основа на Вашето съгласие или за сключване на договор с Вас.

Правото на преносимост на данни Ви позволява да използвате повторно своите лични данни в различни служби/администратори, позволявайки им да преместват или копират данни от една организация в друга.

Право да оттеглите съгласието си

Имате право да оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „Нотос България“, при обработване, основаващо се на дадено съгласие.

Когато обработваме лични данни на основание предоставено Ваше съгласие (например за маркетингови цели), съгласието следва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено, дадено посредством изявление или ясно потвърждаващо действие. За такова действие се счита съгласието дадено чрез нотификацията на Сайта.

Жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592 / 91 53 518, еmail: [email protected]

В случай че искате да се упражните някое от посочените права, моля, свържете се с нас чрез контактите, предоставени в раздел II от настоящата Политика за поверителност.

XI. МОНИТОРИНГ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Ние се стремим да гарантираме, че услугите, които предоставяме на своите клиенти, са възможно най-висок стандарт. С оглед на тази цел, понякога може да се наложи да записваме телефонните и електронните съобщения между нашите служители и трети лица с цел осигуряване на качеството и обслужване или ако е позволено от закона само след като сте уведомени за това. Ние винаги ще провеждаме мониторинг на комуникациите в съответствие с приложимото законодателство и по всяко време ще продължим да защитаваме поверителността на Вашите съобщения в съответствие с тези правила.

XII.  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият Сайт не предлага публикуване на Ваша лична информация, освен ако не сте дали изрично съгласие или не сте поискали това. Всяко запитване или попълване на форма в сайта, съдържащо лични данни се запазва на Сайта. В Сайта можем да оповестим единствено данни, съдържащи фирмена информация на наши клиенти и партньори, която е общодостъпна на сайта на Търговския регистър на Република България.

В Платформата има приложения, които могат да събират лични данни за използването на трети страни, като Google, Facebook и други.

Такива са:

 • Бутони за споделяне и харесване на социални мрежи, които са поместени на сайта.

При публикуването на лична информация, зависи от Вас да се убедите в нивото на поверителност на всяка една от посочените социални мрежи, които може да ги използват. За Ваше улеснение добавяме линкове към страниците за Privacy Policy на изброените по – горе социални мрежи и платформи.

Политика за защита на личните данни:

Google Analytics Privacy Policy – Нашият уеб сайт използва тази платформа. Google.bg

Facebook Privacy Policy – Нашият уеб сайт използва тази платформа.  Facebook.com

Не използваме конкретно тази информация, освен за да може тя да бъде показвана или споделяна за целите на популяризирането на дискусиите и достъпа до всички функции на този сайт, включително да се свържете с нас чрез нашия формуляр за връзка.

В страници съдържащи публикации на нашия сайт, Вие имате възможност да добавяте коментари под всяка една от публикациите, като преди натискането на бутона за публикуване на Вашия коментар, Вие се съгласявате, че Ваши лични данни ще бъдат изложени на показ и може да станат достояние на „Трети страни“, върху които ние нямаме контрол.

След като информацията Ви влезе в публичното пространство, като Ваше име, когато коментирате, нямаме контрол над това, което може да направи всяка отделна трета страна с нея. Ние не поемаме отговорност за действията на трети страни.

При условие че молбата Ви е разумна и няма правно основание да я запазим, тогава по наша преценка може да приемем искането Ви да изтриете личната информация, която сте публикували. Можете да направите заявка за това през контактната ни форма на страницата с контакти.

Може да се наложи да прехвърлим или предоставим Вашата лична информация на бизнес партньори и доставчици на услуги (например куриерски фирми във връзка с доставяне на поръчани стоки), намиращи се на територии в/или извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Имайте предвид, че ние никога няма да прехвърлим Ваши лични данни в държава или към организация, която не предлага достатъчно ниво на защита, без Вашето изрично информирано съгласие. Предоставената защита от Общия регламент относно защитата на данните следва предоставените от Вас данни, което означава, че правилата за защита на личните данни продължават да се прилагат, независимо от това къде се намират данните. Това важи и когато данните се прехвърлят в държава, която не е член на ЕС.

XIII.  ПРЕПРАТКИ

Понякога на Платформата може да се съдържат препратки (хиперлинкове) към други интернет страници. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме тяхното съдържание или предлаганите услуги и продукти. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. „Нотос България“ не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом получим информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива интернет страници, ще предприемем незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

XIV.  РАЗНИ

„Нотос България“ може да актуализира тази политика периодично, като публикува нова версия на Сайта. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание и съгласие от съответния потребител.

Независимо от горното, ние си запазваме правото да Ви уведомяваме на посочения от Вас имейл адрес за изменения на настоящите политики. Ето защо Вие трябва да поддържате винаги актуални данните си за връзка с нас.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на имейл адрес: [email protected]

Политиката за поверителност е приета на 01/02/2021.

Instagram

Абонирайте се за нашия newsletter
и научавайте първи всички интересни факти и новости
от света на красотата и селективната козметика

You have successfully subscribed to the newsletter

Грешка! Моля, опитайте отново!

Съгласен съм с Политиката за поверителност на данните